Lokalne informacje 24/h

na Lokalsi.Radom.pl

INFO

7 dni w tygodniu 24h

Lokalsi Radom

  • Informacje Lokalne
  • Radom Region
  • Wydarzenia
  • Konkursy
  • Po Godzinach

Wykreślą wpis bez numeru PESEL

  • 17 maja 2018

Wpisy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarcze, które po 19 maja 2018 roku nie posiadają numeru PESEL mogą zostać wykreślone z bazy przedsiębiorców.

Wykreślą wpis bez numeru PESEL fot.-

Choć obecnie zasady wykonywania działalności reguluje ustawa – prawo przedsiębiorców, to zapisy ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 1893), nie zostały uchylone, a art. 61 wyraźnie mówi, że:

1. W przypadku gdy wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie zawiera numeru PESEL, z wyjątkiem wpisów dotyczących przedsiębiorców, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1 (m.in. obcokrajowcy), przedsiębiorca uzupełnia wpis o tę daną w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Po upływie terminu określonego w ust. 1 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej wykreśla przedsiębiorcę, którego wpis nie zawiera numeru PESEL.

3. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej przekazuje drogą elektroniczną niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu wykreślenia przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, informację o dokonaniu wykreślenia, o którym mowa w ust. 2, do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników, Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz do organów, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1.

Jak sprawdzić, czy PESEL jest we wpisie?

1. znaleźć swój wpis w bazie przedsiębiorców (pod adresem www.firma.gov.pl) i zobaczyć w historii wpisu, czy składane były wnioski po 1 stycznia 2012 roku. Jeśli tak - PESEL jest we wpisie. Jeżeli nie składane były wnioski po 1 stycznia 2012 roku, również trzeba znaleźć swój wpis w bazie przedsiębiorców i zobaczyć czy pod statusem działalności jest informacja „wpis nie przeszedł weryfikacji, przyczyna: braku numeru PESEL”. Jeśli tak - należy uzupełnić dane w dowolnym urzędzie gminy.

2. w dowolnym urzędzie gminy, urzędnik odnajdzie wpis przedsiębiorcy i sprawdzi, czy zawiera numer PESEL.